látogató
számláló


A HIVATALOS (ÉRVÉNYES) SZABÁLYZAT  A "HASZNOS" MENŰPONT ALATT TALÁLHATÓ!

 

2009 07.01-től átmenetieleg


szünetel!

(az eddig az időpontig megkötött szerződések érvényben maradnak.)

 

Kiegészítő kamattámogatás

A kiegészítő kamattámogatás révén az állam hozzájárul az Ön lakáskölcsöne törlesztéséhez, amennyiben azt új lakás építésére vagy értékesítés céljára épített új lakásvásárlására veszi igénybe.

Kiegészítő kamattámogatást a 15.000.000 Ft-ot meg nem haladó összegű kölcsönéhez nyújt az állam, maximum 20 évig.

Ki jogosult igénybe venni?

Ön akkor jogosult a kiegészítő kamattámogatásra, ha házas vagy gyermekét nevelő személy.

Milyen feltételek mellett veheti igénybe?

A kiegészítő kamattámogatással nyújtott hitelt akkor igényelheti, ha új lakást épít vagy értékesítés céljára épített új lakást vásárol, és az építési költség vagy a vételár (telekár nélkül) a 30 millió forintot nem haladja meg.

Az építési költségbe/vételárba nem kell beleszámolnia a telek árát, viszont az általános forgalmi adót figyelembe kell venni!

Önnek, adóstársának, házastársának, élettársának és szülői felügyelet alatt álló kiskorú gyermeküknek, valamint együttköltöző családtagjaiknak - a jogszabályban foglalt kivételektől eltekintve - nincs a jelenleg hatályos, valamint a korábban hatályban volt jogszabályok alapján államilag támogatott lakásépítési, -vásárlási, bővítési célú fennálló kölcsöne.

Amennyiben ilyen kölcsönük van, együttes nyilatkozatukban vállalniuk szükséges, hogy azt a korábbi kölcsönt folyósító hitelintézetnek az új kölcsönszerződés aláírását követő 365 napon belül visszafizetik. Az előbbi feltétel nem vonatkozik arra a szülőre, nagyszülőre, aki csak nagykorú gyermekének, unokájának államilag támogatott kölcsön ügyletében - tulajdont nem szerző - adóstárs, vagy azzá válik.

Lakásvásárlás esetén az eladó a jelzáloghitel adósának, adóstársának nem lehet közeli hozzátartozója, élettársa. Ez alól kivétel a közös tulajdon megszüntetése, ide nem értve a házasság, illetve az élettársi kapcsolat fennállása alatt a házastársak, élettársak között fennálló közös tulajdon megszüntetését.

Új lakás építése esetén fontos, hogy az építési engedély (elsőfokú határozat) kiállításának dátuma 1999. január 1-jénél nem lehet korábbi. Új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés dátuma 2000. január 1-jét követő időpont kell, hogy legyen.

SZJA kedvezmény

Az SZJA törvény szempontjából lakáscélú felhasználásnak minősül többek között belföldön fekvő lakás építése, belföldön lakótelek vásárlása, új lakás vásárlása, használt lakás vásárlása, bővítése azzal, hogy bővítés alatt a lakás alapterületének olyan növelése értendő, amely legalább egy lakószobával történő bővítést eredményez.

Az adókedvezmény a törlesztés megkezdésének évében és az azt követő négy adóévben érvényesíthető. Ha azonban az adókedvezményt igénylő magánszemély gyermekek és más eltartottak utáni lakásépítési kedvezményre (szocpolra) és/vagy megelőlegező kölcsönre nem jogosult, akkor az adókedvezmény minden olyan adóévben érvényesíthető, amikor az igénylőnek a törlesztési időszakban családi pótlékra jogosult (vagy jogosulttá váló) gyermeke van.
A magánszemély az adókedvezményt csak egy önálló ingatlanhoz kapcsolódóan és csak egy hitelszerződés adósaként, adóstársaként érvényesítheti. A hitelszerződés alapján az adóstársak közül csak egy magánszemély jogosult az adókedvezmény igénybevételére. Az adókedvezmény egy önálló ingatlanhoz kapcsolódva csak egy hitelszerződés alapján érvényesíthető. (Önálló ingatlannak minősül a felépítendő épületre alakuló társasház alapító okiratában meghatározott külön tulajdonba kerülő lakás is.)
A személyijövedelemadó-kedvezmény a kölcsönfelvevő által a lakáscélú felhasználásra felvett lakáshitel törlesztésére fordított összeg:

a) 40 százaléka, feltéve, hogy a magánszemély által a kedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú felhasználásra felvett kamattámogatott hitel(ek) összege a 15 millió forintot nem haladja (nem haladta) meg, továbbá a hitelt belföldön fekvő lakótelek vagy új lakás megvásárlására fordítja a magánszemély; (új lakásnak minősül az a lakás, amelynek első átruházására a kedvezmény alapjául szolgáló hitel felhasználásával került sor, amennyiben azt a kedvezményt igénybe vevő magánszemélyt megelőzően más lakcímként nem jelentette be)

b) 30 százaléka, ha a magánszemély a hitelt használt lakás vásárlására, illetve az ebben a pontban meghatározott típusú bővítésre, vagy a nem kamattámogatott hitelt új lakás vagy belföldi lakótelek megvásárlására fordítja, illetve ha a magánszemély által a kedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú felhasználásra felvett hitel(ek) összege a 10 millió forintot nem haladja (nem haladta) meg.

A személyijövedelemadó-kedvezmény azonban nem haladhatja meg a 120 ezer forintot, illetve függ a kölcsönfelvevő éves összes jövedelmétől is. Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy a jövedelemtől függően maximálisan mennyi lehet az adókedvezmény összege:

3.400.000,- Ft, vagy annál kevesebb

120.000,- Ft

120.000,- Ft

3.500.000,- Ft

100.000,- Ft

120.000,- Ft

3.600.000,- Ft

80.000,- Ft

120.000,- Ft

3.700.000,- Ft

60.000,- Ft

120.000,- Ft

3.800.000,- Ft

40.000,- Ft

120.000,- Ft

3.900.000,- Ft

20.000,- Ft

120.000,- Ft

4.000.000,- Ft

-

120.000,- Ft

4.100.000,- Ft

-

120.000,- Ft

4.200.000,- Ft

-

120.000,- Ft

4.300.000,- Ft

-

120.000,- Ft

4.400.000,- Ft

-

120.000,- Ft

4.500.000,- Ft

-

100.000,- Ft

4.600.000,- Ft

-

80.000,- Ft

4.700.000,- Ft

-

60.000,- Ft

4.800.000,- Ft

-

40.000,- Ft

4.900.000,- Ft

-

20.000,- Ft

5.000.000,- Ft, vagy annál több

-

-

A kedvezmény igénybevételéhez a bank vagy a hitelt folyósító pénzintézet a kölcsönfelvevők részére évente igazolást küld, melyet a személyijövedelemadó-bevallás elkészítésekor lehet az adókedvezmény érvényesítésére felhasználni.

Fiatalok otthonteremtési támogatása használt lakás vásárláshoz (félszocpol)

Fiatalok otthonteremtési támogatására jogosultak a gyermeke(ke)t nevelő, 35 év alatti házastársak, legalább egy éve közös háztartásban élő élettársak vagy egyedülálló személyek a használt, legalább komfortos lakás vásárlásához szükséges önerő növelése érdekében, ha az ingatlan vételára nem haladja meg Budapesten és megyei jogú városokban a 12 millió forintot, ill. vidéken a 8 millió forintot.

A lakás vételára nem lehet több sem az illetékes önkormányzat jegyzője által kiadott értékbizonyítvány szerinti értéknél, sem a bank által megállapított forgalmi értéknél.

A kedvezmény összege az első gyermek után négyszázötvenezer forint, a második gyermek után hétszázötvenezer forint, a harmadik gyermek után hétszázezer forint, a negyedik gyermek után négyszázezer forint, minden további gyermek esetében százezer forint, de nem haladhatja meg az adásvételi szerződés szerinti vételár 70%-át.

A lakásépítési támogatásnál leírt személyi feltételek a fiatalok otthonteremtési támogatására is megfelelően alkalmazandók. A fiatalok otthonteremtési támogatása személyi feltételeinek meglétét az igénylő lakóhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője igazolja a bank részére.

Utóbb született gyermek utáni otthonteremtési támogatás: E támogatást igényelhetik a támogatást korábban született gyermekek után igénybevevők a később született gyermek(ek) után is – az adásvételi szerződés időpontjában érvényben volt összegben – abban az esetben, ha bármely pénzintézetnél (bank) kölcsönszerződésük van. A támogatást ilyenkor a még fennálló (elsődlegesen a jelzáloglevél kamattámogatásos) kölcsön tőketörlesztésére lehet fordítani.
A fiatalok otthonteremtési támogatása igénybevételének feltétele, hogy a támogatott személynek a támogatás folyósítását követő egy éven belül be kell mutatnia a bank számára:

a) az illetékhivatal által hozott, a támogatással vásárolt ingatlan visszterhes vagyonszerzési illetékelőlege kiszabásáról szóló határozatát, és
b) a lakcímet igazoló hatósági igazolványát, mely igazolja, hogy a támogatással vásárolt ingatlan a lakóhelye.

Utóbb született gyermek utáni lakásépítési kedvezmény

Építésre és új lakás vásárlására nyújtott kölcsönből még fennálló tartozás csökkentésére a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában hatályban volt jogszabály rendelkezéseinek megfelelő adósokat a kölcsönszerződés megkötését követően született gyermekek után is megilleti - a születés időpontjában meglévő gyermekeiket és személyi feltételeiket számításba véve - a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában hatályos jogszabály szerinti összegű kedvezmény.

Ha valakik építési vagy új lakásvásárlási célú kölcsönszerződést kötöttek az bankkal, a kölcsönszerződést követően születendő gyermekük után módjukban áll a bankon keresztül a lakásépítési kedvezményt utólagosan igénybe venni. Az ehhez szükséges igazolások beszerezhetők a lakóhely szerinti jegyzőtől. Lakásépítési kedvezmény utólagos igénybevétele esetén is szükséges azonban vizsgálni a jelen tájékoztatóban leírtak szerint a méltányolhatóságot.

Ha az adós az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon túl vagy építés esetén a használatbavételi engedély kiadását követően igényli a kedvezményt, a kedvezmény összege a születés időpontjában meglévő kölcsönből még fennálló tartozás csökkentésére szolgál, de ez nem eredményezi a kölcsön futamidejének csökkenését. Amennyiben az igénylés az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül vagy építés esetén a használatbavételi engedély kiadása előtt történik, a kedvezmény - az adós választása szerint - az építési költség (vételár) megfizetésére is felhasználható.

Lakásvásárlási kedvezmény használt lakás vásárlására (félszocpol)

Lakásvásárlási kedvezmény használt lakóingatlan megvásárlásához akkor igényelhető, amennyiben az igénylő három vagy több gyermeket tart el, és a 2001. augusztus elsején az igénylő vagy az együttköltöző eltartott gyermekeinek együttesen legalább 50 %-os tulajdonában lévő lakása értékesítésével, helyette nagyobb hasznos alapterületű és legalább egy lakószobával több szobaszámú, legalább komfortos lakást vásárol.

Az értékesített lakás teljes vételárát a vásárlásra kell fordítani, csökkentve azt az értékesített lakást terhelő, visszafizetett önkormányzati, illetőleg munkáltatói támogatással, valamint lakáscélú hitelintézeti kölcsönnel. A kedvezmény igénybevételével megvásárolt lakóingatlanban az eltartók és az együttköltöző eltartott gyermekeik tulajdoni hányada nem lehet kevesebb, mint az értékesített lakásban volt. A kedvezmény összege az eladott lakóingatlan adásvételi szerződés szerinti eladási ára és a helyette vásárolt lakóingatlan adásvételi szerződés szerinti vételára közötti különbséget nem haladhatja meg.

A kedvezmény összege az eltartott gyermekek után a lakásépítési kedvezmény összegének fele. Egyéb eltartott családtagok után 30.000,- Ft.
Ugyanazon gyermek után csak egy közvetlen támogatás – vagy lakásépítési kedvezmény, vagy a fiatalok otthonteremtési támogatása- vehető igénybe.

Megelőlegező kölcsön (szocpol később születendő gyermekek után)

A fiatal házaspár az önerő növelése érdekében kérheti a kedvezményre jogosító feltételek fennállása esetén a Lakásépítési kedvezmény (szocpol) kölcsönként történő megelőlegezését. Fiatal a házaspár, ha a kölcsön- (adásvételi) szerződés megkötése időpontjában a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét.
A támogatás kizárólag új lakás felépítésére, illetve az értékesítés céljára épített és építtetett lakás megvásárlására, és olyan új lakás megvásárlásához vehető igénybe, amelynek magánszemély tulajdonosa az ingatlan tekintetében eredeti szerzőnek minősül.

A gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb két születendő gyermek, egygyermekes fiatal házaspár további egy születendő gyermek vállalása esetén jogosult a megelőlegező kölcsön igénybevételére.
A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt, mely egyben a megelőlegezés időtartama is, lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától, lakás építésénél a használatbavételi engedély kiadásának napjától kell számítani:

A megelőlegező kölcsön összege:

Esetek:

Megelőlegező kölcsön összege

Megelőlegezési időszak

Egygyermekes fiatal házaspár további egy gyermeket vállal

1.500.000 Ft

4 év

Gyermektelen fiatal házaspár egy gyermeket vállal

900.000 Ft

4 év

Gyermektelen fiatal házaspár két gyermeket vállal

2.400.000 Ft

8 év

A gyermekvállalásra vonatkozó határidő a terhesség időszakára egyszer meghosszabbodik, ha az igénylő házaspár a terhességet orvosi bizonyítvánnyal a vállalási határidő lejáratáig a banknak igazolja. A gyermekvállalás teljesítéseként kell elfogadni az építtető, a vásárló örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásába került vér szerinti gyermekét. A gyermekvállalás teljesítését, továbbá a megelőlegezés időtartama alatt bekövetkező házasságfelbontás tényét az igénylő házaspár az azt igazoló okmány kiállítását, illetve a bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 60 napon belül köteles a megelőlegező kölcsönt folyósító hitelintézetnek bemutatni.

Szocpol és közvetlen állami támogatások igénylésének a feltételei:

A támogatás felhasználható:

a méltányolható lakásigényt kielégítő lakásépítés, -vásárlás céljára, magánszemély építtető (vásárló) az általa eltartott, vele közös háztartásban élő gyermekek és egyéb eltartott családtagok után az építési költség (eladási ár) megfizetéséhez közvetlen támogatásként lakásépítési kedvezményt (a továbbiakban: kedvezmény) igényelhet. A kedvezmény - a lentiekben foglaltak kivételével - csak     új lakás építésére vagy                                                 új lakás vásárlására igényelhető.

A lakásépítési kedvezményt ugyanazon gyermek vagy más eltartott családtag után csak egy alkalommal lehet igénybe venni.
A kedvezmény az építtetőt (vásárlót) az általa eltartott gyermek, házastárs vagy más családtag után – az egyéb feltételek fennállása esetén – akkor is megilleti, ha azok maguk is építtetők (vásárlók), de a tulajdoni hányaduk együttesen nem haladja meg az 50 %-ot.
A lakásépítési kedvezmény személyi feltételeinek meglétét az igénylő lakóhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője igazolja a bank részére.

A kedvezmény szempontjából gyermek:
a) az igénylő vér szerinti és örökbe fogadott gyermeke,
b) az igénylő gyámsága alatt álló legalább egy éve vele együttélő és általa eltartott gyermek, ha az igénylő vállalja, hogy a gyámság három éven belüli megszűnése esetén a kedvezményt
visszafizeti,
c) az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek, aki a gyermek- és ifjúságvédő intézettel kötött megállapodás alapján legalább egy éve él az igénylőnél, mint nevelőszülőnél, ha ez utóbbi vállalja, hogy az elhelyezés három éven belüli megszűnése esetén a kedvezményt visszafizeti, ha másik gyermek gondozására megállapodást nem köt.
A kedvezmény szempontjából az építtető, vásárló eltartottjának minősül:
d) fenti bekezdésnek megfelelő gyermek, ha:

  • a 16. életévét még nem töltötte be,
  • a 16. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem érte el,
  • a 16. életévét már betöltötte, de testi vagy szellemi fogyatékossága (betegsége) miatt munkaképességét legalább hatvanhét százalékban elvesztette és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

e) az építtető (vásárló) kereső tevékenységet nem folytató házastársa (élettársa), ha:

  • munkaképességét legalább hatvanhét százalékban elvesztette, vagy
  • az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy
  • háztartáson belül gondoz legalább két olyan gyermeket, akik koruknál fogva családi pótlékra jogosultak, illetőleg egy állandó ápolásra szoruló fogyatékos gyermeket vagy a c) pontban említett hozzátartozót, aki a munkaképességét legalább hatvanhét százalékban elvesztette.

f) az építtetőnek (vásárlónak) vagy házastársnak szülője (mostoha- és nevelőszülője), nagyszülője, testvére, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy a munkaképességét legalább hatvanhét százalékában elvesztette.
Fentiekben felsorolt személyek után csak akkor igényelhető kedvezmény, ha:
a) az építtetővel (vásárlóval) - a házastársat és gyermekeit kivéve - legalább egy éve közös háztartásban élnek, és
b) havi rendszeres keresetük, jövedelmük a szerződéskötés időpontjában hatályos külön jogszabályban megállapított öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg,
továbbá
c) az építtetővel (vásárlóval) az új lakásba együtt költöznek be.
A gyermeket - a teljes ellátást biztosító intézetben tanuló gyermek kivételével - az építtetővel (vásárlóval) közös háztartásban élőnek kell tekinteni akkor is, ha tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem az építtető (vásárló) lakásában lakik.

Az építtetővel (vásárlóval) közös háztartásban élő eltartott házastárs, szülők vagy nagyszülők esetében - ha együttes jövedelmük az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb mérték kétszeresét meghaladja - egyik szülő (nagyszülő) után sem igényelhető kedvezmény.
A keresetbe, jövedelembe - a lakbér-hozzájárulást, a vakok személyi járadékát és a házastársi pótlékot kivéve - a bért, a nyugdíjat, a járadékot, a munkanélküli-ellátást és az egyéb rendszeres pénzbeni juttatást kell beszámítani.
A gyermekgondozási segélyen, díjon vagy gyermeknevelési támogatáson lévő személy a kedvezmény szempontjából nem minősül eltartottnak, ezért utána kedvezményt igényelni nem lehet.